Menu

Privacy statement en cookiebeleid van rechtspraktijk Israéla

Privacy statement en cookiebeleid van rechtspraktijk Israéla

DEFINITIE VAN BEGRIPPEN

Dit document heeft betrekking op de dienstverlening van:
• Rechtspraktijk Israéla, hierna te noemen: “rechtspraktijk Israéla”.
En de dienstverlening aan:
• onze klanten, met name particulieren en afkomstig uit het MKB, hierna gezamenlijk te noemen: “onze klanten”.
Begrippen:
• algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van rechtspraktijk Israéla;
• betrokkene(n): degene(n) van wie de persoonsgegevens worden verwerkt;
• persoonsgegevens: alle (bijzondere) persoonsgegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon zoals bedoeld in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
• verwerkersovereenkomst: een overeenkomst die een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker op grond van de AVG met elkaar dienen te sluiten waarin de verwerker een aantal minimumgaranties geeft ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens;
• verwerken/verwerking: het verwerken van persoonsgegevens;
• website: de website van rechtspraktijk Israéla: https://rechtspraktijkisraela.nl/

Bij rechtspraktijk Israéla weten we als geen ander dat je je als werknemer eenzaam voelt als je een geschil hebt met je werkgever. We snappen ook dat deze problemen hun weerslag hebben op je privéleven. Daarom kunnen onze klanten altijd en met al hun vragen bij ons terecht, zonder dat dit extra kosten met zich brengt.
Wij werken met vaste tarieven. Dit heeft veel voordelen! Je weet vooraf waaraan je toe bent, je kunt ons altijd bereiken (zonder extra kosten) en je bent ook nog eens een stuk goedkoper uit dan bij andere rechtspraktijken!

Om onze dienstverlening te kunnen realiseren, vragen wij onze (aankomende) klanten en/of prospects ons hun gegevens te verstrekken die we verzamelen of anderszins gebruiken, met het doel onze klanten (uitgebreid) te adviseren, (in rechte) bij te staan en/of onze dienstverlening aan hen te blijven verbeteren en deze meer en meer te laten aansluiten bij hun behoeften. Denk daarbij aan de gegevens die we nodig hebben voor de analyse van het probleem, zoals onder meer maar niet beperkt tot:
a.) gegevens om contact te kunnen opnemen, zoals NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres etc.
b.) de gegevens van wie het betreft, onder meer werknemers, ambtenaren, militairen, hun leidinggevenden of leden van directie, klanten, leveranciers, wederpartijen, (contactpersonen van) contractspartijen van de wederpartijen (zoals hun arbodienst), hun gemachtigden, contactpersoon of -personen van het UWV of de rechtbank etc.,
b.) gegevens die we nodig hebben voor de analyse van het probleem zelf, onder meer gegevens in contracten of aanstellingen, gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, gegevens over de dienstbetrekking, gegevens uit de registers van de arbodienst, gegevens uit het register van het ABP, rechterlijke uitspraken, gegevens uit de registers van het UWV, gegevens van reeds lopende of andere gedingen etc.
c.) als dat voor de advisering van belang is: gegevens over de arbeidsongeschiktheid van de klant en de naam van de behandeld bedrijfsarts, gegevens over diens re-integratie, overige relevante medewerkers van de arbodienst etc.
d.) als dat voor de advisering van belang is: gegevens uit het strafdossier van de klant;
e.) gegevens die we nodig hebben voor de berekening van een eventuele vordering of vergoeding (loonstroken/jaaropgaven/schade).
f.) gegevens die we nodig hebben voor de verzending van onze factuur.
Wij vragen onze klanten deze gegevens digitaal aan ons te verstrekken.
De categorieën van betrokkenen zijn: klanten (werknemers, militairen, ambtenaren en werkgevers), prospects, werkgever van de klant voor zover het een natuurlijk persoon betreft, contactpersoon of -personen van de werkgever van de klant, gemachtigden van de wederpartij, contactpersonen van de arbodienst, rechtbank of het UWV, bedrijfsartsen, medewerkers en sollicitanten.

Verwerking van persoonsgegevens

Zonder de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij onze bedrijfsactiviteiten niet uitvoeren. Persoonsgegevens zijn gegevens op basis waarvan wij de identiteit van onze (aankomende) klanten of andere betrokkenen kunnen herleiden zoals NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer etc.
Wij verwerken je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We slaan deze gegevens op in een beveiligde externe omgeving, grotendeels in het CRM-systeem Basenet. Met Basenet hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin zij verklaart van een organisatorisch en technisch passend beveiligingssysteem gebruik te maken.
Met dit privacystatement informeren wij jou als lezer ervan, onze klanten, onze sollicitanten, onze leveranciers en de bezoekers van onze website over het gebruik van hun persoonsgegevens, het doel van de verwerkingen, de beveiliging van de gegevens, je rechten als betrokkene, zoals het recht op inzage en verwijdering van je gegevens en over de mogelijke ontvangers van de gegevens.

Waarborgen privacy

Wij willen de privacy van onze klanten en van de gebruikers van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid de privacy van alle betrokkenen te beschermen en een eerlijk, transparant beleid vast te leggen dat rekening houdt met eenieders belangen. Met dit statement vertrouwen wij erop daar een belangrijk deel aan bij te dragen. Als je desalniettemin vragen en/of opmerkingen hebt, mail ons op info@rechtspraktijkisraela.nl.
Wij zullen de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt of die op andere wijze aan ons zijn verstrekt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen. Om die reden voldoen wij aan de eisen die de toepasselijke wetten en verordeningen, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan ons zijn verstrekt en verwerken niet meer gegevens dan voor het realiseren van het doel noodzakelijk is.
Voor onze dienstverlening leggen wij gegevens vast die wij of ter uitvoering van een wet, of voor de uitvoering van een overeenkomst en/of voor (het optimaliseren van) onze dienstverlening en/of op grond van een (ander) gerechtvaardigd belang gebruiken.

TOEPASSELIJKHEID

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van rechtspraktijk Israéla en op het bezoek van ons kantoor en onze website. Het is dus van toepassing op alle door onze klanten aan ons verstrekte informatie, maar ook op door sollicitanten, door onze medewerkers, door bezoekers van de website, door onze leveranciers en overige betrokkenen verstrekte informatie.
Wij kunnen helaas geen verantwoordelijkheid nemen voor het privacybeleid van andere ondernemingen en/of sites en bronnen, ook niet als wij daarnaar op onze website verwijzen.

VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

Rechtspraktijk Israéla hecht eraan te benadrukken dat het voor jou als bezoeker van onze website of als klant van rechtspraktijk Israéla niet verplicht is je persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als je van onze dienstverlening gebruik wil maken, hebben wij wel ten minste je NAW-gegevens en contactgegevens nodig voor de verzending van de factuur en het opnemen van contact. Daarbij geldt dat het in het algemeen niet mogelijk is onze dienstverlening zonder ontvangst van meer gegevens te verzorgen. Dit omdat wij een analyse van het probleem zullen moeten maken en daarvoor al naar gelang van het probleem een aantal documenten nodig zullen hebben. Denk voor een op handen zijnd ontslag op grond van disfunctioneren bijvoorbeeld aan de eventueel door je werkgever overhandigde vaststellingsovereenkomst, je arbeidsovereenkomst, je meest recente loonstrook of -stroken en het dossier dat je werkgever inmiddels heeft opgebouwd.
Het is altijd een vrijwillige keuze of je met ons in zee wil gaan en ons documenten wil versturen. Je kunt de aan ons verstrekte opdracht intrekken op de wijze zoals we in de gesloten overeenkomst en/of in onze algemene voorwaarden zijn overeengekomen. Je kunt ons vervolgens verzoeken je gegevens te vernietigen. Als dat wettelijk is toegestaan, zullen wij daartoe zo spoedig mogelijk overgaan.

WEBSITE

Met het begrip website verwijzen wij naar ieder gebruik van onze webpagina’s onder de domeinnaam: www.rechtspraktijkisraela.nl en naar alle diensten die wij op de betreffende webpagina aanbieden. Wij verwerken de persoonsgegevens voor zover dat nodig is om de website en de daarmee verbonden diensten beschikbaar te houden. In dit privacy statement leggen wij je uit welke gegevens wij voor welke doeleinden verwerken.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen gegevens over de gebruikers van de website, zoals de duur van het bezoek, het domein, het browsertype, de door jou bezochte pagina’s, welke artikelen je hebt gelezen en je IP-adres. Met deze gegevens kunnen wij je in beginsel niet identificeren, omdat je IP-adres slechts tot de naam van uw provider of van je bedrijfsnetwerk leidt.
Ook verzamelen wij je gegevens als je die uitdrukkelijk en vrijwillig aan ons ter beschikking hebt gesteld, bijvoorbeeld door invulling van het aanmeldformulier op onze website. Deze informatie bestaat uit je NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer en eventueel persoonsgegevens die je in de beschrijving invult.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?

Wij gebruiken de vrijwillig door jou verstrekte contactgegevens om contact met je te kunnen opnemen om dusdoende je vragen te beantwoorden of je te kunnen adviseren.
Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te optimaliseren en beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website en welke informatie goed scoort bij onze bezoekers. Wij kunnen de informatie die je op de website hebt achtergelaten gebruiken om persoonlijke profielen te creëren teneinde onze reacties op je verzoeken aan te passen aan je wensen. Wij kunnen deze informatie eveneens gebruiken om de beleving van onze website voor je te verlevendigen en om deze persoonlijker te maken.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy statement tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Toestemming

Als je ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van je persoonsgegevens kun je deze toestemming te allen tijde intrekken.

Links

Deze website bevat op dit moment nog geen links naar andere websites.

KLANTEN- EN PROSPECTBESTAND

Wij verwerken de gegevens van onze klanten en van onze prospects en suspects in een CRM-systeem met de naam Basenet. In het algemeen voeren wij persoonlijke gesprekken met onze (aankomend) klanten, prospects en suspects en stellen wij hen een flink aantal vragen om hen goed en persoonlijk te kunnen adviseren.
Ook vragen wij aan onze (aankomend) klanten ons een aantal voor de behandeling van de zaak noodzakelijke gegevens te verstrekken. Deze gesprekken leggen wij in het algemeen vast in en slaan we tijdelijk op om hun advies te kunnen geven. Soms krijgen wij van onze klanten de gegevens van hun partner en/of (overige) gezinsleden.

Welke gegevens verzamelen wij?

De gegevens die wij vastleggen zijn afhankelijk van de gegevens die wij van onze klanten ontvangen. Deze persoonsgegevens kunnen zichzelf betreffen, maar ook gegevens van hun partner, gezinsleden, werkgever of overige bij de zaak betrokken personen zoals de gemachtigde van de wederpartij en de bedrijfsarts.
Om onze dienstverlening te optimaliseren, leggen wij al het in het gesprek met de klant besprokene vast. Wij kunnen al naar gelang wat de klanten ons hebben verteld en welke documenten wij in vervolg daarop van hen ontvangen de volgende categorieën van persoonsgegevens vastleggen: NAW-gegevens, geboortedatum, samenstelling van het gezin, beroep en betrekking, hoogte van het loon en overige emolumenten, duur van het dienstverband, BSN, IBAN en Burgerlijke Staat. Als dat in een specifieke zaak nodig is, bijvoorbeeld in geval van een strafontslag, verwerken wij strafrechtelijke gegevens. Als onze klant arbeidsongeschiktheid door ziekte is, verwerken we ook diens medische gegevens, althans ten minste de gegevens over diens al dan niet geschiktheid voor het verrichten van werkzaamheden.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?

Wij verwerken de vrijwillig door onze klanten verstrekte persoonsgegevens om hen te adviseren en een analyse te geven van hun juridische probleem dat zij ons hebben voorgelegd en hen daarbij te adviseren en als dat nodig is ook voor ze te procederen.
Ook gebruiken wij de gegevens om onze klanten uit te nodigen voor een gesprek en/of hen te verleiden gebruik te maken van onze overige dienstverlening om hen te ontzorgen. Dit doen wij onder meer door het voeren van gesprekken met onze klanten/prospects en goed naar hen te luisteren om er dusdoende achter te komen hoe wij onze klant vooruit kunnen helpen. Voor ons staat persoonlijk contact met de (aankomende) klant altijd centraal. Ook gebruiken we de gegevens voor marketing en statische doeleinden. Tot slot gebruiken wij de gegevens voor verzending van de factuur en het administreren van betalingen.

Toestemming

Als je ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van je persoonsgegevens kun je deze toestemming te allen tijde intrekken.

RECRUITMENT

Wij zijn een klein en persoonlijk kantoor. Vacatures zijn dus zelden beschikbaar. Ons kantoor werkt met name samen met andere zelfstandigen. Als je desalniettemin interesse hebt, waarderen we dat zeer en kun je je open sollicitaties sturen aan info@rechtspraktijkisraela.nl. Je CV wordt in dat geval doorgezet aan de oprichtster zelf: Israéla Bakker. Zij bepaalt of ze al dan geen ruimte heeft voor een medewerker en of ze je al dan niet uitnodigt voor een kennismakingsgesprek.

Welke gegevens verzamelen wij?

De gegevens die de kandidaat ons verstrekt. In het algemeen verstrekken kandidaten ons ten minste hun NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, hun geboortedatum en –plaats, hun nationaliteit, hun opleidingsniveau, hun werkervaring, hun vaardigheden (en de talen die zij beheersen) en of ze al dan niet in het bezit zijn van een rijbewijs. Soms verstrekken zij ook hun foto en/of een vlog en/of vermelden zij gegevens over hun burgerlijke staat, hun gezinssamenstelling, hun vrijetijdsbesteding en interesses, een link naar hun LinkedIn-profiel en eventueel hun persoonlijke website.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?

Wij verwerken de vrijwillig door de kandidaten verstrekte persoonsgegevens om na te gaan of zij geschikt zij voor de openstaande functie en ze naar aanleiding van dat oordeel al dan niet uit te nodigen voor een gesprek en na te gaan of een samenwerking – op welke wijze dan ook – mogelijk is.

Einde van de procedure

Een procedure eindigt ofwel doordat de kandidaat wordt afgewezen ofwel doordat hij een samenwerking met rechtspraktijk Israéla aangaat. In het eerste geval zullen we tot vernietiging van de gegevens overgaan.

Toestemming

Als je ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van je persoonsgegevens kun je deze toestemming te allen tijde intrekken.

COOKIES

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten en de bezoeken aan onze website, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen en onze website kunnen optimaliseren.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te optimaliseren en om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Wij kunnen de informatie die gebruikers op de website hebben achtergelaten gebruiken om persoonlijke profielen te creëren teneinde onze reacties op de verzoeken aan te passen op de behoeften van gebruikers. Wij kunnen deze informatie eveneens gebruiken om de beleving van onze website te verlevendigen en om deze persoonlijker te maken.

Toestemming intrekken

Als je ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van je persoonsgegevens kun je deze toestemming te allen tijde intrekken.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of je een bericht te sturen dat een cookie is verzonden. Het is dan mogelijk dat sommige functies en services, op onze en/of andere websites, niet correct functioneren als cookies in je browser zijn uitgeschakeld.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Als betrokkene heb je het recht je persoonsgegevens in te zien en te verzoeken ze door ons te laten corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Om te voorkomen dat derden met je gegevens aan de haal gaan kunnen onze contactpersonen uitsluitend inzage in hun gegevens verkrijgen als ze daar persoonlijk om verzoeken, zodat we de identiteit van de verzoeker met zekerheid kunnen vaststellen. Gelet op het vele persoonlijke contact, zullen we daartoe vast een geschikt moment vinden.

Je kunt ons tevens verzoeken de van jou bekende gegevens te rectificeren of te wissen. Wij zullen je gegevens verwijderen als ze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn, niet ter zake doen voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld of als we ze op een andere manier in strijd met een wet hebben gebruikt. Je hebt voorts het recht de gegevensverwerking te beperken. Dat wil zeggen dat je ons kunt verzoeken een deel van de gegevensverwerking te staken en een ander deel wel voort te zetten. Ook heb je het recht op dataportabiliteit, wat wil zeggen dat wij je gegevens op gecomprimeerde wijze aan je verstrekken, zodat je ze op eenvoudige wijze aan een derde of derden kunt verstrekken. Ook kunnen we deze gecomprimeerde gegevens rechtstreeks aan de door jou gewenste derde versturen, maar vanzelfsprekend alleen met jouw toestemming en specifieke opdracht daartoe.

Je kunt ook bezwaar maken tegen de gegevensverwerking als je van oordeel bent dat jouw specifieke belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang tot verwerking ervan. Als je bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking zullen we je bezwaren wegen en vervolgens een weloverwogen besluit nemen ten aanzien van de gegevensverwerking waarop je bezwaar betrekking heeft. Als je het niet eens bent met dat besluit of als je overigens bezwaar hebt tegen de wijze waarop wij met je gegevens omgaan, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt je klacht eenvoudig indienen via de website van de AP. De AP stelt wel als voorwaarde dat je je klacht eerst aan degene die het betreft hebt voorgelegd voordat je een klacht bij hem indient. Dit om na te gaan of wij er ook gezamenlijk kunnen uitkomen. Rechtspraktijk Israéla staat in ieder geval open voor al je feedback, dus schroom niet ons over je klacht te informeren.

Ook heb je het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluiten, het recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen en recht op schadevergoeding als sprake is van privacyschending. Tot slot hebben betrokkenen nu ook collectief een actierecht.

PROFILING

Rechtspraktijk Israéla maakt geen gebruik van profiling. Ook onderwerpen wij onze klanten niet aan geautomatiseerde besluiten.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens en die van onze klanten te beveiligen. We zorgen ervoor dat de beveiliging van de persoonsgegevens gelet op de stand van de techniek voldoende is om onrechtmatige verwerking, ongeoorloofde toegang, aanpassing, openbaarmaking of verlies van hun gegevens zoveel mogelijk tegen te gaan. Voor zover dat mogelijk is zorgen we voor encryptie van de gegevens. Alleen medewerkers (in de breedste zin van het woord, dus naast werknemers ook opdrachtnemer en uitzendkrachten) die daartoe uit hoofde van hun functie bevoegd zijn, hebben toegang tot de persoonsgegevens. Zij zijn daarbij contractueel gebonden aan een geheimhoudingsbeding. Wij gebruiken de persoonsgegevens bovendien alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen.

Wij werken uitsluitend samen met betrouwbare verwerkers met wie wij deugdelijke overeenkomsten hebben gesloten en die privacy ook hoog in het vaandel hebben staan. Onze samenwerkingspartners op dit moment zijn: eerlijkmetrecht, FNV Veiligheid, DAS Flexx, Hello Law en mr. Frank Aarts.

Meldplicht Datalekken

Als persoonsgegevens in handen van een onbevoegde terecht komen, spreken we van een datalek. In de praktijk is vaak sprake van een datalek als een medewerker per ongeluk zijn laptop, telefoon en/of een usb-stick in het openbaar vervoer of een andere openbare plek heeft laten liggen of als deze zijn gestolen, als de gegevens van een onderneming zijn gehackt, als een medewerker per ongeluk een bestand met persoonsgegevens per e-mail aan een onbevoegde verstuurt of als computerbestanden op een andere wijze zijn uitgelekt. Rechtspraktijk Israéla registreert alle (kleine en grote) datalekken intern. Als sprake is van een datalek met een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of als die gevolgen zich al hebben verwezenlijkt, meldt rechtspraktijk Israéla het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Rechtspraktijk Israéla meldt het datalek ook aan degene wiens gegevens het betreft als het naar alle waarschijnlijkheid ongunstige gevolgen heeft of zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer en rechtspraktijk Israéla geen zwaarwegende redenen heeft tot het achterwege laten van de melding.

BEWAARTERMIJNEN

In beginsel bewaren wij je gegevens zolang als dat nodig is. Voor onze klanten, hun werknemers of werkgevers, hun inleners, hun wederpartijen en hun gemachtigden betekent dat wij hun gegevens ten minste gedurende de looptijd van het geschil actief bewaren. Vervolgens zullen we het dossier archiveren en op inactief bewaren. De bewaartermijn voor zaakdossiers ligt in beginsel op vijf jaar, maar kan oplopen tot twintig jaar op grond van aansprakelijkheid op basis van artikel 3:310 van het Burgerlijk Wetboek (BW).
Als je een klacht hebt ingediend of we in een geschil zijn geraakt, bewaren wij je gegevens twee jaar na afronding van de procedure in hoogste instantie.
Voor onze sollicitanten betekent dit dat wij hun cv aan het eind van de procedure wissen, tenzij we een samenwerking met elkaar zijn aangegaan of ze ons toestemming verlenen het cv te bewaren.

DERDEN EN VERWERKERS

Zonder jouw toestemming delen wij je informatie in beginsel niet met derden (en dus zeker niet met adverteerders). Wij delen je gegevens alleen als het op jouw uitdrukkelijk verzoek geschiedt.
Wel kunnen wij je persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons een dienst aan je leveren, waarbij je persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt als dat voor het uitvoeren van die dienst noodzakelijk is. In sommige gevallen zijn zij (gedeeltelijk) te beschouwen als verwerkingsverantwoordelijke, zoals de in dit statement genoemde samenwerkingspartners. Als zij (zoals Basenet) uitsluitend als verwerker fungeren, zijn ze niet gerechtigd je gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.
Als we daartoe wettelijk verplicht zijn, verstrekken wij persoonsgegevens aan overheidsinstanties zoals de AP. Ook kunnen we je gegevens gebruiken in het kader van of kunnen ze worden ingezien door postverzending, ICT-dienstverleners, vertalers, accountants of juristen.
Wij verzamelen de persoonsgegevens in Basenet en op onze interne server. Met Basenet hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin Basenet verklaart van een passend technisch en organisatorisch beveiligingssysteem gebruik te maken.

WIJZIGINGEN

Rechtspraktijk Israéla behoudt zich het recht haar privacystatement te wijzigen. Als sprake is van wezenlijke wijzigingen zullen wij je daarvan bij e-mailbericht op de hoogte stellen.

De laatste versie van dit privacy statement dateert van 1 maart 2019.

VRAGEN, FEEDBACK EN CONTACT

Met dit privacystatement en cookiebeleid hebben we je duidelijkheid willen geven over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan. We controleren regelmatig of we nog aan ons privacy statement en cookiebeleid voldoen.

Als je vragen over dit statement hebt, kun je contact met ons opnemen via:
Rechtspraktijk Israéla
Wim Duisenbergplantsoen 31
6221 SE MAASTRICHT
Email: info@rechtspraktijkisraela.nl

Afspraak maken

Intake

Wij adviseren graag telefonisch of in een persoonlijk gesprek over de kansen van een juridisch traject, bij eenvoudige hulpvragen.

Gratis
 • Snel beknopt advies
 • Persoonlijk contact
 • Geen onnodige kosten
 • Eenvoudige hulpvraag
Afspraak maken

Onderhandelen vaststellingsovereenkomst

Wij kunnen voor u onderhandelen voor een betere vaststellingsovereenkomst. In de meeste gevallen is uw werkgever bereid om de juridische kosten te betalen. Voor u is onze hulp dus in veel gevallen GRATIS! Informeer naar de voorwaarden.

€1.799,-
 • Professioneel advies
 • Onbeperkt persoonlijk contact
 • Beoordeling van uw kansen en risico's
 • U kunt met een gerust hart ondertekenen
 • Wij proberen onze kosten altijd door te berekenen aan uw werkgever
Afspraak maken

Bezwaar/ procedure werkgever

Heeft uw werkgever een besluit genomen waar u het niet mee eens bent? Onze juristen schrijven een helder en professioneel bezwaar voor u, of wanneer u werknemer bent, een helder en professionele brief. Tevens zal onze jurist het woord voeren tijdens de hoorzitting of een gesprek met de werkgever.

€1.295,-
 • Bezwaar in klare taal
 • Onbeperkt persoonlijk contact
 • Persoonlijke bijstand tijdens gesprekken
 • Vaste prijs
 • Geen verrassingen achteraf
Afspraak maken

Waarom Rechtspraktijk Israéla?

 • Hoge klanttevredenheid
 • Vaste lage tarieven
 • Persoonlijke en pragmatische oplossingen;
 • # klare taal

Ervaringen

"Met indrukwekkende efficientie en snelheid is mijn complexe dossier geanalyseerd en helder uitgelegd hoe het vervolgtraject er uit ging zien"

Maartje