Menu

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Rechtspraktijk Israéla 

 

Artikel 1: Rechtsvorm Rechtspraktijk Israéla

Rechtspraktijk Israéla is een eenmanszaak.

 Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door opdrachtgever worden verstrekt aan een advocaat, jurist of medewerker, die is aangesloten bij Rechtspraktijk Israéla.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle evenuele aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten van opdrachtgever.

 Artikel 3: Opdrachten

 1. Alle opdrachten worden (geacht te zijn) gegeven aan en aanvaard door de Rechtspraktijk Israéla vallende eenmanszaak.
 2. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 3. De opdracht komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst tot opdracht, door schriftelijke bevestiging van de opdracht of door het verrichten van werkzaamheden door Rechtspraktijk Israéla. Naast Rechtspraktijk Israéla kunnen alle (voormalige) medewerkers een beroep doen op de werking van deze algemene voorwaarden, met inbegrip van het hierna bepaalde van artikel 4.

 Artikel 4: Aansprakelijkheid en verval

 1. De aansprakelijkheid van Rechtspraktijk Israéla en haar medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 2. Op verzoek kan eenmalig inzage in de polis plaatsvinden ten kantore van Rechtspraktijk Israéla.
 3. De uitvoering van de opdracht geschiedt alleen ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Rechtspraktijk Israéla en haar (voormalige) medewerkers tegen alle eventuele aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door Rechtspraktijk Israéla ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 4. Indien – om welke reden dan ook – de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Rechtspraktijk Israéla geen aanspraak op een uitkering zou geven, is de aansprakelijkheid van Rechtspraktijk Israéla beperkt tot het met betrekking tot de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.
 5. Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten.
 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt ieder vorderingsrecht in ieder geval twaalf maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en zo dat niet kan worden vastgesteld in ieder geval twee jaren na de datum van de laatste declaratie, tenzij de eventuele rechten van opdrachtgever inegvolge de wet reeds op een eerder tijdstip zijn vervallen.
 7. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens opdrachtgever, indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door Rechtspraktijk Israéla aan opdrachtgever verleende dienst.

Artikel 5: Inschakeling van derden

 1. Ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden is Rechtspraktijk Israéla vrij om gebruik te maken van diensten van derden, zoals zij dat voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk acht.
 2. Rechtspraktijk Israéla is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Rechtspraktijk Israéla.
 3. Opdrachtgever geeft bij het verlenen van de opdracht aan Rechtspraktijk Israéla toestemming om, indien de ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van hun werkzaamheden willen beperken of uitsluiten, deze beperking of uitsluiting namens opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6: Productvoorwaarden, honorarium en kosten

 1. De aangeboden diensten op de website Rechtsprijktijk Israéla (www.rechtspraktijkisraela.nl) omvatten alle werkzaamheden die benodigd zijn voor het afronden van het aangeschafte product. Het aangeschafte product is nadrukkelijk gericht op 1 rechtsvraag, tenzij anders vermeld in de overeenkomst van opdracht.
 2. Ten aanzien van deze rechtsvraag mag opdrachtgever onbeperkt contact opnemen met Rechtspraktijk Israéla.
 3. Het product is nadrukkelijk gericht op enkel de in de overeenkomst van opdracht geformuleerde rechtsvraag. Indien de opdrachtgever een andere rechtsvraag heeft, dan dient de opdrachtgever voor die vraag een nieuw product aan te schaffen.
 4. Verschotten, zoals deurwaarderskosten, griffierechten, kosten voor uittreksels, reis- en verblijkosten, alsmede kosten verband houdende met de inschakeling van derden, zijn uitdrukkelijk niet begrepen in de kostprijs van het product. Deze worden afzonderlijk aan opdrachtgever doorbelast.
 5. De bijstand van Rechtspraktijk Israéla stopt in de volgende gevallen;
 • Nadat er beslist is op de rechtsvraag door een bevoegde instantie, zoals een bezwaarcommisie of een rechter. Rechtspraktijk Israéla houdt in dat geval één afrondend gesprek met de opdrachtgever, waarna zij het dossier zal sluiten.
 • wanneer het geschil buiten de wetenschap van Rechtspraktijk Israéla wordt voorgelegd aan een rechter, bezwaarcommissie of een andere rechtsbijstandverlener. Onder rechter worden ook andere scheidsrechtelijke instanties verstaan. Bijvoorbeeld geschillencommissie of een arbitagecommissie;
 • wanneer Rechtspraktijk Israéla tot de conclusie komt dat verder voortzetten van het product geen effect meer zal hebben en de opdrachtgever geen belang meer heeft bij de procedure;
 1. Rechtspraktijk Israéla zendt opdrachtgever na het aankopen van het product een factuur voor het product dat is aangekocht.
 2. Het honorarium is gebaseerd op het overeengekomen, althans op dat moment geldende tarief.
 3. Rechtspraktijk Israéla is gerechtigd de door haargehanteerde tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen in verband met kostenstijgingen. De nieuwe tarieven zullen niet in lopende zaken gelden.

Artikel 7: Betaling en reclame

 1. Betaling van de factuur dient – zonder opschorting of verrekening – binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal hij een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1% (één procent) per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor één hele maand gerekend zal worden.
 3. Buitengerechtelijke kosten worden forfaitair gesteld op 15% (vijftien procent) van het openstaande bedrag van de factuur, met een minimum van € 250,00.
 4. Betaling van een factuur impliceert een onvoorwaardelijke akkoordverklaring met de hoogte van het producttarief, de duur en de aard van de verrichte werkzaamheden. Reclames tegen de hoogte en/of aard en/of de duur van de werkzaamheden is alleen binnen de betalingstermijn van 14 (veertien) dagen van de factuur mogelijk bij aangetekende brief.
 5. Bij gebreke van tijdige betaling van een (voorschot)factuur is Rechtspraktijk Israéla gerechtigd de te verrichten werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.
 6. Indien een ander dan opdrachtgever de factuur voor zijn rekening dient te nemen, blijft opdrachtgever voor de betaling daarvan hoofdelijk aansprakelijk.

 Artikel 8 – Archivering

 1. Door Rechtspraktijk Israéla worden de relevante dossierstukken na beëindiging van de werkzaamheden en vanaf sluiting van het dossier gedurende 5 (vijf) jaar bewaard. Na ommekomst van deze termijn kunnen de stukken worden vernietigd.
 2. Indien opdrachtgever na sluiting van het dossier stukken wenst te ontvangen, is Rechtspraktijk Israéla gerechtigd de daaraan verbonden kosten en werkzaamheden aan hem in rekening te brengen.

 Artikel 9 – Toepasselijk recht en taaldiscrepanties 

 1. Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing, ongeacht het land van uitvoering van deze opdrachten, een en ander met terzijdestelling van eigen inkoopvoorwaarden van opdrachtgever.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn oorspronkelijk in de Nederlandse taal opgesteld. Indien de tekst van deze voorwaarden vertaald wordt naar een andere taal, prevaleert bij een verschil van mening over de inhoud of strekking hiervan steeds uitsluitend de oorspronkelijke, Nederlandse tekst.
Afspraak maken

Intake

Wij adviseren graag telefonisch of in een persoonlijk gesprek over de kansen van een juridisch traject, bij eenvoudige hulpvragen.

Gratis
 • Snel beknopt advies
 • Persoonlijk contact
 • Geen onnodige kosten
 • Eenvoudige hulpvraag
Afspraak maken

Onderhandelen vaststellingsovereenkomst

Wij kunnen voor u onderhandelen voor een betere vaststellingsovereenkomst. In de meeste gevallen is uw werkgever bereid om de juridische kosten te betalen. Voor u is onze hulp dus in veel gevallen GRATIS! Informeer naar de voorwaarden.

€1.799,-
 • Professioneel advies
 • Onbeperkt persoonlijk contact
 • Beoordeling van uw kansen en risico's
 • U kunt met een gerust hart ondertekenen
 • Wij proberen onze kosten altijd door te berekenen aan uw werkgever
Afspraak maken

Bezwaar/ procedure werkgever

Heeft uw werkgever een besluit genomen waar u het niet mee eens bent? Onze juristen schrijven een helder en professioneel bezwaar voor u, of wanneer u werknemer bent, een helder en professionele brief. Tevens zal onze jurist het woord voeren tijdens de hoorzitting of een gesprek met de werkgever.

€1.295,-
 • Bezwaar in klare taal
 • Onbeperkt persoonlijk contact
 • Persoonlijke bijstand tijdens gesprekken
 • Vaste prijs
 • Geen verrassingen achteraf
Afspraak maken

Waarom Rechtspraktijk Israéla?

 • Hoge klanttevredenheid
 • Vaste lage tarieven
 • Persoonlijke en pragmatische oplossingen;
 • # klare taal

Ervaringen

"Met indrukwekkende efficientie en snelheid is mijn complexe dossier geanalyseerd en helder uitgelegd hoe het vervolgtraject er uit ging zien"

Maartje